De praktijk

 • Openingstijden

  Voor patiënten die overdag niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, is FysioDomestic vier avonden geopend tot 21.00. Op deze manier is fysiotherapeutische zorg bij FysioDomestic voor iedereen toegankelijk.

   

  Maandag 07.30 - 21.00
  Dinsdag 07.30 - 21.00
  Woensdag 07.30 - 21.00
  Donderdag 07.30 - 21.00
  Vrijdag 07.30 - 17.00
  Zaterdag 08.00 - 12.00

   

 • Bij FysioDomestic werken wij continue aan verbetering. Daarom is uw mening over de behandeling en over de praktijk voor ons van groot belang.

  Om kennis en ervaring up to date te houden en om de juiste zorg en kennis aan te bieden aan u als patiënt, is Fysiodomestic aangesloten bij onderstaande netwerken:

  • InPraktijk

  • Stichting Keurmerk Fysiotherapie

  • Chronisch Zorgnet

  • FIFA medical network (internationaal voetbalnetwerk)

 • FysioDomestic heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten voor 2024. Dit houdt in dat wij uw fysiotherapie behandeling rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie.


  Aanvullende verzekering:

  Behandelingen die vanuit uw zorgpolis worden vergoed, worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

  Indien u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten, krijgt u een factuur van ons per email. Tevens ontvangt u van ons een factuur wanneer u het maximum aantal behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering hebt overschreden. Dit kunnen wij bij uw eerste bezoek aan ons samen met u nakijken. Wij kunnen zien voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent maar wij kunnen niet zien of u bij een andere zorgverlener al gebruik heeft gemaakt van één of meerdere behandelingen.


  Eigen risico:

  Het eigen risico in 2021 bedraagt € 385,- en is van toepassing als uw behandeling fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In dit geval betreft het een chronische indicatie en deze geldt voor aandoeningen die op de “lijst Borst” staan. Als u uw maximum eigen risico al verbruikt heeft in het jaar dan zal dit niet opnieuw in rekening gebracht worden. Indien uw chronische indicatie over het wisselen van het jaar doorloopt (bijvoorbeeld: start behandeling in juli 2020 en einde behandeling in juni 2020) dan wordt het eigen risico 2021 aangesproken voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering.

 • Mocht u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten of bent u door uw vergoedingen heen maar heeft u wel fysiotherapie nodig dan rekenen wij onderstaande tarieven. Facturen ontvangt u via de mail.

  Prijslijst fysiotherapie 2024

  Omschrijving Prijs Per
  Reguliere zitting fysiotherapie (25 minuten) € 41,50 Zitting
  Screening en intake onderzoek fysiotherapie (éénmalig bij aanvang traject) € 60,00 Zitting
  Intake en onderzoek na verwijzing (éénmalig bij aanvang traject) € 60,00 Zitting
  Toeslag aan huis € 13,50 Zitting
  Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek / second opinion € 60,00 Zitting
  Niet nagekomen afspraak * € 30,00 Zitting
  Uitgebreide rapportage / verslag aan schadeverzekeraar € 120,00 Verslag

   

  * Kan uw afspraak niet doorgaan? Dat kan gebeuren! Laat dit minstens 24 uur voor aanvang van de afspraak weten via WhatsApp, per e-mail of telefonisch. Mochten wij geen tijdige afmelding hebben ontvangen dan kunnen er kosten doorberekend worden.


  ** Voor echografie en/of EPTE brengen wij geen extra kosten in rekening dit geldt als een reguliere zitting

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van FysioDomestic. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

   

   

  1. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen. Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
  2. Indien de behandeling niet door de betreffende zorgverzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt een particuliere nota die alléén per factuur kan worden voldaan. Om u wat lucht te geven hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.
  3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling in rekening gebracht.
  4. Indien aan de betalingsverplichting niet tijding is voldaan zal FysioDomestic een herinneringsprocedure starten.
  5. Indien de patiënt in gebreke blijft, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor rekening van de patiënt.
 • Inschrijving:
  Inschrijven kan alleen fysiek bij FysioDomestic. Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst is de inschrijving definitief.

  Betaling en incasso:
  Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan FitDomestic B.V. om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van FysioDomestic. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van FysioDomestic en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald; U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling; Indien FysioDomestic twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; De kosten hiervan komen voor uw rekening; Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen.

  Huisregels:
  Bij het betreden van de praktijk ga je akkoord met de huisregels van FysioDomestic. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden; Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/ bidon meegenomen worden; Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden; Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimte; Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimte; Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen; Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van FysioDomestic; Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht; Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen; Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden; Het is verplicht om de apparatuur na gebruik met een handdoek droog te maken; Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen; Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden; Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd; Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd; indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie; Bij het niet naleven van de huisregels behoudt FysioDomestic zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

  Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband:
  Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van FysioDomestic ontvangt u een persoonlijke lidmaatschapsband; Let op, zowel de lidmaatschapsband als het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; FysioDomestic zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is; De lidmaatschapsband dient u bij elk bezoek aan FysioDomestic mee te nemen; Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met FysioDomestic; Bij diefstal of verlies kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen t.w.v. 10,- euro.

  Camerabeveiliging/ Video- en audio toezicht:
  Bij FysioDomestic is voor uw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van bezittingen te voorkomen; Middels het ondertekenen online- of offline erkent het lid dat hij/zij na toegang bij FysioDomestic onder video- en audio toezicht en opname staat; Video- en audiotoezicht is beperkt tot het sport- en wachtgedeelte en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes.

  Lidmaatschap beëindigen:
  Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Na opzegging zal FysioDomestic de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren; Het FysioDomestic lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden. Wanneer het een lichte blessure betreft kunt u de Fit Coaches of fysiotherapeuten vragen om een goed alternatief.

  Eigen risico:
  FysioDomestic is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van FysioDomestic; FysioDomestic kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld; U traint op eigen risico, tijdens begeleide en niet-begeleide uren.

  Openingstijden en prijzen:
  Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. FysioDomestic behoudt zich het recht voor om tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7% per jaargang.

  Privacyverklaring AVG:
  De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van FysioDomestic gebruikt; Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent; Onze Privacy Verklaring is hier te raadplegen